Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Quy tắc xuất xứ
          Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng...
            Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 03 năm 2011 quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng... (sd 2013)
            Quyết định 1450/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 07 năm 2009 về việc ban hành quy trình kiểm tra xác định xuất...
            Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy...
            Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa... (sd 2006)

Tìm trong văn bản

Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa

Ngày ký:20-02-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ các quy định trái trừ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xuất xứ ưu đãi nhằm thực thi các Điều ước quốc tế.


Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II QUY TẮC XUẤT XỨ ƯU ĐÃI

Điều 4. Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo các điều ước quốc tế

Điều 5. Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác

CHƯƠNG III QUY TẮC XUẤT XỨ KHÔNG ƯU ĐÃI

Điều 6. Hàng hoá có xuất xứ

Điều 7. Xác định hàng hoá có xuất xứ thuần tuý

Điều 8. Xác định hàng hoá có xuất xứ không thuần tuý

Điều 9. Những công đoạn gia công, chế biến giản đơn không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá

Điều 10. Xác định xuất xứ của bao bì, phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc bị tháo rời

Điều 11. Các yếu tố gián tiếp không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá

CHƯƠNG IV CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA; THỦ TỤC KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Điều 12. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu

Điều 13. Quy định các trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan.

Điều 14. Xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Điều 15. Thủ tục xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Điều 16. Lưu trữ và giữ bí mật thông tin

CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thương mại

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính:

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan có liên quan

CHƯƠNG VI XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI

Điều 20. Xử lý vi phạm

Điều 21. Giải quyết khiếu nại đối với xuất xứ hàng hoá

CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz