Nghị định 164/2004/NĐ-CP Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án. - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Pháp lệnh 13/2004/PL-UBTVQH11 thi hành án dân sự. (hhl)
          Nghị định 164/2004/NĐ-CP Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án.

Tìm trong văn bản

Nghị định 164/2004/NĐ-CP Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án.

Ngày ký:14-09-2004
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp


Trích yếu
    

1. Nghị định này quy định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành bản án, quyết định dân sự được thi hành. 2. Các quy định tại Chương II và Chương III của Nghị định này cũng được áp dụng đối với việc kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thi hành bản án, quyết định dân sự được thi hành theo quy [...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều 2. Quyền sử dụng đất được kê biên, đấu giá

Điều 3. Xác định giấy tờ quyền sử dụng đất được kê biên, đấu giá

Điều 4. Diện tích đất để lại cho người phải thi hành án

Điều 5. Kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất đã thế chấp

Điều 6. Diện tích đất được kê biên và thứ tự kê biên quyền sử dụng đất

Điều 7. Thẩm quyền và trách nhiệm đấu giá quyền sử dụng đất đã kê biên

Điều 8. Bảo đảm quyền lợi của người trúng đấu giá, người nhận quyền sử dụng đất đã kê biên

CHƯƠNG II: KÊ BIÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

Điều 9. Xác định diện tích đất sẽ kê biên

Điều 10. Hội đồng kê biên quyền sử dụng đất

Điều 11. Thông báo việc kê biên quyền sử dụng đất

Điều 12. Kê biên quyền sử dụng đất là tài sản chung

Điều 13. Kê biên quyền sử dụng đất trong trường hợp người phải thi hành án có nhiều thửa đất, loại đất

Điều 14. Kê biên quyền sử dụng đất đang do người khác thuê, khai thác, sử dụng

Điều 15. Giải thích về quyền khiếu nại hoặc khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất đã kê biên

Điều 16. Những người tham gia kê biên quyền sử dụng đất

Điều 17. Xác định vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất bị kê biên

Điều 18. Định giá quyền sử dụng đất đã kê biên

Điều 19. Giải quyết khiếu nại về việc định giá quyền sử dụng đất

Điều 20. Tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên

Điều 21. Xử lý tài sản gắn liền với đất khi kê biên quyền sử dụng đất

Điều 22. Giải quyết việc nhận quyền sử dụng đất đã kê biên

CHƯƠNG III: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN

Điều 23. Thời hạn làm thủ tục uỷ quyền đấu giá quyền sử dụng đất đã kê biên

Điều 24. Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất đã kê biên

Điều 25. Nhận lại quyền sử dụng đất đã kê biên

Điều 26. Đấu giá quyền sử dụng đất đã kê biên

Điều 27. Thanh toán số tiền thu được từ việc kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất

Điều 28. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá hoặc người nhận quyền sử dụng đất đã kê biên, đấu giá

Điều 29. Cưỡng chế chuyển quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, người nhận quyền sử dụng đất để thi hành án

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

Điều 31. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz