THÔNG TƯ 148/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
         Nghị định 74/CP ngày 7 tháng 6 năm 2005 về phòng chống rửa tiền
             THÔNG TƯ 148/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền...

Tìm trong văn bản

THÔNG TƯ 148/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng

Ngày ký:24-09-2010
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Trích yếu
    

Thông tư này áp dụng đối với 1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam. 2. Các cá nhân, tổ chức tham gia phát hành, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, tổ chức giao dịch chứng khoán, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán. 3. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược, ca-si-nô (casino) và trò chơi điện tử có thưởng

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Điều 5. Cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền

Điều 6. Quy trình nhận biết khách hàng

Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch

Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn

Điều 9. Giao dịch đáng ngờ

Điều 10. Quy trình xử lý giao dịch đáng ngờ

Điều 11. Áp dụng các biện pháp xử lý tạm thời

Điều 12. Thời hạn lưu giữ hồ sơ

Điều 13. Đào tạo

Điều 14. Kiểm soát nội bộ

Điều 15. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz