THÔNG TƯ 22/2009/TT-NHNN, ngày 17 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
         Nghị định 74/CP ngày 7 tháng 6 năm 2005 về phòng chống rửa tiền
             THÔNG TƯ 22/2009/TT-NHNN, ngày 17 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền

Tìm trong văn bản

THÔNG TƯ 22/2009/TT-NHNN, ngày 17 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền

Ngày ký:17-11-2009
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Trích yếu
    

Thông tư áp dụng cho các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, bao gồm: a) Tổ chức tín dụng nhà nước; b) Tổ chức tín dụng cổ phần; c) Tổ chức tín dụng hợp tác (gồm ngân hàng hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân và các hình thức khác); d) Tổ chức tín dụng liên doanh; đ) Tổ chức tín d[...]

Mục lục

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

MỤC 2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Điều 5. Bố trí cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền

Điều 6. Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng

Điều 7. Rà soát khách hàng và giao dịch

Điều 8. Giao dịch tiền mặt và báo cáo giao dịch tiền mặt

Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ

Điều 10. Chuyển tiền thanh toán quốc tế

Điều 11. Thời hạn báo cáo

Điều 12. Bảo mật thông tin

Điều 13. Áp dụng các biện pháp tạm thời

Điều 14. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ

Điều 15. Lưu giữ hồ sơ

Điều 16. Đào tạo

MỤC 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Điều 18. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz