thông tư 110/2016/ttlt-btc-bkhcn hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Nghị định 187/2013/nđ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt...
          thông tư 110/2016/ttlt-btc-bkhcn hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu

Tìm trong văn bản

thông tư 110/2016/ttlt-btc-bkhcn hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu

Ngày ký:30-06-2016
Áp dụng từ:01-09-2016

Trích yếu
    

Thông tư này hướng dẫn nội dung phối hợp trong hoạt động kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định của pháp luật.

Thông tư này không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu sau:

a) Hành lý của người nhập cảnh; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp trong hoạt động lấy mẫu và kiểm tra, đánh giá sự phù hợp hàng hóa nhập khẩu

Điều 5. Phối hợp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng

Điều 6. Phối hợp cung cấp thông tin

Điều 7. Phối hợp xử lý vi phạm hành chính

CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Điều 8. Trách nhiệm của người khai hải quan

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan Hải quan

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Điều 13. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz