BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 - CHƯƠNG XXVIII THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
         CHƯƠNG XXVIII THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI... (Điều 413 - Điều 430)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXVIII THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Điều 413. Phạm vi áp dụng

Điều 414. Nguyên tắc tiến hành tố tụng

Điều 415. Người tiến hành tố tụng

Điều 416. Những vấn đề cần xác định khi tiến hành tố tụng đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

Điều 417. Xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi

Điều 418. Giám sát đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

Điều 419. Áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế

Điều 420. Việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức

Điều 421. Lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị hại, người làm chứng; hỏi cung bị can; đối chất

Điều 422. Bào chữa

Điều 423. Xét xử

Điều 424. Chấm dứt việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt

Điều 425. Xóa án tích

Điều 426. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Điều 427. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách

Điều 428. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

Điều 429. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Điều 430. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz