BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG VIII HỒ SƠ VỤ ÁN, VĂN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG VIII HỒ SƠ VỤ ÁN, VĂN BẢN TỐ TỤNG,... (Điều 131 - Điều 142)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG VIII HỒ SƠ VỤ ÁN, VĂN BẢN TỐ TỤNG, THỜI HẠN VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG

Điều 131. Hồ sơ vụ án

Điều 132. Văn bản tố tụng

Điều 133. Biên bản

Điều 134. Tính thời hạn

Điều 135. Chi phí tố tụng

Điều 136. Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí

Điều 137. Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng

Điều 138. Thủ tục cấp, giao, chuyển trực tiếp văn bản tố tụng

Điều 139. Thủ tục gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính

Điều 140. Thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng

Điều 141. Thủ tục thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng

Điều 142. Trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz