BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG III CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG III CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ... (Điều 34 - Điều 54)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG III CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

Điều 34. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng

Điều 35. Cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên

Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên

Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm tra viên

Điều 44. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán

Điều 46. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm

Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án

Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm tra viên

Điều 49. Các trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Điều 50. Người có quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Điều 51. Thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra

Điều 52. Thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Điều 53. Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm

Điều 54. Thay đổi Thư ký Tòa án
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz