BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 9 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 9 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 509 - Điều 510)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 9 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục Phần 9

Điều 509. Hiệu lực thi hành

Điều 510. Quy định chi tiết
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz