BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
    BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
      Phần 3 TRUY TỐ
      Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
      Phần 5 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
      Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
      Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ
      Phần 9 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 509 - Điều 510)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

     
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
     
          
          
          
     
          
          
     
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
     Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz