BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 10 - Chương XLI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 10 XỬ LÝ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ...
         Chương XLI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN... (Điều 500 - Điều 515)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 10 XỬ LÝ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XLI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Điều 499. Quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

Điều 500. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

Điều 501. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Điều 502. Thời hiệu khiếu nại

Điều 503. Hình thức khiếu nại

Điều 504. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng

Điều 505. Thời hạn giải quyết khiếu nại

Điều 506. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Điều 507. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Điều 508. Giải quyết khiếu nại về hoạt động giám định trong tố tụng dân sự

Điều 509. Người có quyền tố cáo

Điều 510. Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo

Điều 511. Quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo

Điều 512. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo

Điều 513. Thủ tục giải quyết tố cáo

Điều 514. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 515. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz