BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 7 - Chương XXXVII THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 7 THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT...
         Chương XXXVII THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN... (Điều 451 - Điều 463)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 7 THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XXXVII THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Điều 451. Thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành

Điều 452. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Điều 453. Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu

Điều 454. Chuyển hồ sơ cho Tòa án

Điều 455. Thụ lý hồ sơ

Điều 456. Chuyển hồ sơ cho Tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền

Điều 457. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Điều 458. Phiên họp xét đơn yêu cầu

Điều 459. Những trường hợp không công nhận

Điều 460. Gửi quyết định của Tòa án

Điều 461. Kháng cáo, kháng nghị

Điều 462. Xét kháng cáo, kháng nghị

Điều 463. Tạm đình chỉ thi hành, hủy quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz