BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 6 - Chương XXVII THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
         Chương XXVII THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ... (Điều 391 - Điều 395)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XXVII THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT

Điều 391. Quyền yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Điều 392. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Điều 393. Quyết định tuyên bố một người là đã chết

Điều 394. Đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Điều 395. Quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz