BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 6 - Chương XXIII QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
         Chương XXIII QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT... (Điều 361 - Điều 375)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XXIII QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Điều 361. Phạm vi áp dụng

Điều 362. Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

Điều 363. Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu

Điều 364. Trả lại đơn yêu cầu

Điều 365. Thông báo thụ lý đơn yêu cầu

Điều 366. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Điều 367. Những người tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự

Điều 368. Quyết định việc thay đổi người tiến hành tố tụng khi giải quyết việc dân sự

Điều 369. Thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết việc dân sự

Điều 370. Quyết định giải quyết việc dân sự

Điều 371. Kháng cáo, kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự

Điều 372. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Điều 373. Chuẩn bị xét kháng cáo, kháng nghị

Điều 374. Những người tham gia phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Điều 375. Thủ tục tiến hành phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz