BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 5 - Chương XXI THỦ TỤC TÁI THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 5 THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
         Chương XXI THỦ TỤC TÁI THẨM (Điều 351 - Điều 360)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 5 THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XXI THỦ TỤC TÁI THẨM

CHƯƠNG XXI THỦ TỤC TÁI THẨM

Điều 351. Tính chất của tái thẩm

Điều 352. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 353. Thông báo và xác minh tình tiết mới được phát hiện

Điều 354. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 355. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 356. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử tái thẩm

Điều 357. Áp dụng các quy định về thủ tục giám đốc thẩm

CHƯƠNG XXII THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 358. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Điều 359. Thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Điều 360. Thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz