BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương XI THỜI HẠN TỐ TỤNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương XI THỜI HẠN TỐ TỤNG (Điều 182 - Điều 185)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XI THỜI HẠN TỐ TỤNG

Điều 182. Thời hạn tố tụng

Điều 183. Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự về thời hạn

Điều 184. Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

Điều 185. Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự về thời hiệu
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz