BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương X CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương X CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ... (Điều 170 - Điều 181)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương X CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG

Điều 170. Nghĩa vụ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Điều 171. Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt, thông báo

Điều 172. Người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Điều 173. Các phương thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Điều 174. Tính hợp lệ của việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Điều 175. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Điều 176. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử

Điều 177. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân

Điều 178. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức

Điều 179. Thủ tục niêm yết công khai

Điều 180. Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Điều 181. Thông báo kết quả việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz