BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương IX ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương IX ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ TỐ... (Điều 143 - Điều 169)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương IX ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC

CHƯƠNG IX ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC

MỤC 1 ÁN PHÍ, LỆ PHÍ

Điều 143. Tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí; án phí, lệ phí

Điều 144. Xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí thu được

Điều 145. Chế độ thu, chi trả tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí

Điều 146. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí

Điều 147. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm

Điều 148. Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm

Điều 149. Nghĩa vụ chịu lệ phí

Điều 150. Quy định cụ thể về án phí, lệ phí

MỤC 2 CÁC CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC

Điều 151. Tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

Điều 152. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

Điều 153. Nghĩa vụ chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

Điều 154. Xử lý tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

Điều 155. Tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

Điều 156. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

Điều 157. Nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

Điều 158. Xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

Điều 159. Tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định

Điều 160. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định

Điều 161. Nghĩa vụ chịu chi phí giám định

Điều 162. Xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định đã nộp

Điều 163. Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, chi phí định giá tài sản

Điều 164. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Điều 165. Nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá

Điều 166. Xử lý tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Điều 167. Chi phí cho người làm chứng

Điều 168. Chi phí cho người phiên dịch, luật sư

Điều 169. Quy định cụ thể về các chi phí tố tụng
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz