BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương VII CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương VII CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ (Điều 91 - Điều 110)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương VII CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ

Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

Điều 92. Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh

Điều 93. Chứng cứ

Điều 94. Nguồn chứng cứ

Điều 95. Xác định chứng cứ

Điều 96. Giao nộp tài liệu, chứng cứ

Điều 97. Xác minh, thu thập chứng cứ

Điều 98. Lấy lời khai của đương sự

Điều 99. Lấy lời khai của người làm chứng

Điều 100. Đối chất

Điều 101. Xem xét, thẩm định tại chỗ

Điều 102. Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định

Điều 103. Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo

Điều 104. Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

Điều 105. Ủy thác thu thập chứng cứ

Điều 106. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ

Điều 107. Bảo quản tài liệu, chứng cứ

Điều 108. Đánh giá chứng cứ

Điều 109. Công bố và sử dụng tài liệu, chứng cứ

Điều 110. Bảo vệ chứng cứ
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz