BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương VI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương VI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG (Điều 68 - Điều 90)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương VI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

CHƯƠNG VI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

MỤC 1 ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ VIỆC DÂN SỰ

Điều 68. Đương sự trong vụ việc dân sự

Điều 69. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự

Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của đương sự

Điều 71. Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn

Điều 72. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn

Điều 73. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Điều 74. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng

MỤC 2 NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC

Điều 75. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Điều 76. Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Điều 77. Người làm chứng

Điều 78. Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng

Điều 79. Người giám định

Điều 80. Quyền, nghĩa vụ của người giám định

Điều 81. Người phiên dịch

Điều 82. Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch

Điều 83. Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch

Điều 84. Quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch

Điều 85. Người đại diện

Điều 86. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện

Điều 87. Những trường hợp không được làm người đại diện

Điều 88. Chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự

Điều 89. Chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự

Điều 90. Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz