BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương IV CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương IV CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN... (Điều 46 - Điều 62)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương IV CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

Điều 46. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án

Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán

Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân

Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên

Điều 51. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án

Điều 52. Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

Điều 53. Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân

Điều 54. Thay đổi Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên

Điều 55. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

Điều 56. Quyết định việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

Điều 57. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát

Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên

Điều 60. Thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Điều 61. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Điều 62. Quyết định việc thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz