BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (Điều 3 - Điều 25)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 3. Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự

Điều 4. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

Điều 6. Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền

Điều 8. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự

Điều 9. Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Điều 10. Hòa giải trong tố tụng dân sự

Điều 11. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự

Điều 12. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

Điều 14. Tòa án xét xử tập thể

Điều 15. Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai

Điều 16. Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự

Điều 17. Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

Điều 18. Giám đốc việc xét xử

Điều 19. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án

Điều 20. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự

Điều 21. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự

Điều 22. Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Tòa án

Điều 23. Việc tham gia tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Điều 24. Bảo đảm tranh tụng trong xét xử

Điều 25. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz