BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần thứ năm: THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988 (hhl)
      Phần thứ năm: THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH... (Điều 226 - Điều 240)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988
Phần thứ năm: THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

Ngày ký:28-06-1988
Áp dụng từ:01-01-1989
Sửa đổi 3 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 07-07-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 01-07-2000)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003

               

  Mục lục Phần thứ

  CHƯƠNG 25: THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH

  Điều 228. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành.

  CHƯƠNG 26: THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ VÀ CÁC HÌNH PHẠT KHÁC

  Điều 230. Thi hành án phạt tù.

  Điều 233. Quản lý người được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

  Điều 234a. Thi hành hình phạt trục xuất

  Điều 235. Thi hành hình phạt quản chế hoặc cấm cư trú.

  Điều 226. Những bản án và quyết định được thi hành.

  Điều 227. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của Toà án.

  Điều 229. Thi hành hình phạt tử hình.

  Điều 231. Hoãn thi hành án phạt tù.

  Điều 232. Tạm đình chỉ thi hành án phạt tù.

  Điều 234. Thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ.

  Điều 236. Thi hành hình phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

  Điều 237. Điều kiện để được giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt.

  Điều 240. Xoá án tích do Toà án quyết định.

  CHƯƠNG 27: GIẢM THỜI HẠN HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

  Điều 238. Thủ tục giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt.

  CHƯƠNG 28: XOÁ ÁN

  Điều 239. Đương nhiên xóa án tích.
  Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz