BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
    BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988
      Phần thứ nhất: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 - Điều 82) (hhl)
      Phần thứ hai: KHỞI TỐ VÀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (Điều 83 - Điều 144) (hhl)
      Phần thứ ba: XÉT XỬ SƠ THẨM (Điều 145 - Điều 203) (hhl)
      Phần thứ tư: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CHƯA CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO THỦ TỤC PHÚC... (Điều 204 - Điều 225) (hhl)
      Phần thứ năm: THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN (Điều 226 - Điều 240) (hhl)
      Phần thứ sáu: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Điều 241 - Điều 270) (hhl)
      Phần thứ bảy: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT (Điều 271 - Điều 286) (hhl)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988 (hhl)

Ngày ký:28-06-1988
Áp dụng từ:01-01-1989
Sửa đổi 3 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 07-07-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 01-07-2000)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
  Ghi chú

  Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
  Ngoài sửa đổi về nội dung, do Bộ luật hình sự năm 1988 được thay bằng Bộ luật Hình sự năm 1999 nên các viện dẫn đến điều, khoản của Bộ luật hình sự trong Bộ luật tố tụng hình sự cũng được sửa đổi tương ứng. Cụ thể như sau:

  a) Thay chữ số "Điều 242” tại khoản 3 Điề[...]

       
       
       
       
       
       
         Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz