Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 Quy định danh mục các vị trí công - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Chống tham nhũng
         Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)
             Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời...

Tìm trong văn bản

Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ký:27-10-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ


Trích yếu
    

Nghị định này quy định các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong cơ quan Nhà nước có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Nghị định này không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lã[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc và những hành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Điều 5. Nội dung và hình thức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Điều 6. Những trường hợp chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

CHƯƠNG II THỜI HẠN VÀ DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI

Điều 7. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Điều 8. Danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi

Điều 9. Quy định chi tiết danh mục

CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VIỆC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Điều 10. Thời điểm ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ và tiến hành bàn giao công việc

Điều 11. Trường hợp đặc biệt

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương

Điều 16. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực, hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành

Điều 18. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz