Nghị định 05CP ngày 18 tháng 1 năm 2005 về bán đấu giá tài sản - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Bán đấu giá tài sản
          Nghị định 05CP ngày 18 tháng 1 năm 2005 về bán đấu giá tài sản

Tìm trong văn bản

Nghị định 05CP ngày 18 tháng 1 năm 2005 về bán đấu giá tài sản (hhl)

Ngày ký:18-01-2005
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản.

Hướng dẫn:

Bộ Tư pháp

Được thay bằng:Nghị định 17 CP ngày 4 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản

Trích yếu
    

Quy định chuyển tiếp (Điều 52.) 1. Các trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đã được thành lập theo Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 được tiếp tục hoạt động; 2. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. mỗi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấ[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Nguyên tắc bán đấu giá tài sản

Điều 4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mua được tài sản bán đấu giá.

CHƯƠNG II TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ, THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 5. Các loại tài sản bán đấu giá

Điều 6. Lựa chọn người bán đấu giá tài sản

Điều 7. Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản

Điều 8. Ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản

Điều 9. Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Điều 10. Giám định tài sản bán đấu giá

Điều 11. Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản

Điều 12. Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

Điều 13. Người không được tham gia đấu giá tài sản

Điều 14. Đăng ký mua tài sản bán đấu giá.

Điều 15. Trưng bày, xem tài sản bán đấu giá

Điều 16. Địa điểm bán đấu giá tài sản

Điều 17. Tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản

Điều 18. Văn bản bán đấu giá tài sản

Điều 19. Bán tài sản bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt

Điều 20. Rút lại giá đã trả

Điều 21. Từ chối mua tài sản bán đấu giá.

Điều 22. Trả lại tài sản bán đấu giá trong trường hợp bán đấu giá tài sản không thành

Điều 23. Thanh toán tiền bán tài sản trong trường hợp bán đấu giá tài sản thành

Điều 24. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sau đã bán đấu giá

Điều 25. Mua lại tài sản đã bán đấu giá

Điều 26. Chi phí bán đấu giá tài sản

Điều 27. Phí dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (sau đây gọi chung là phí dịch vụ)

Điều 28. Quản lý, sử dụng chi phí bán đấu giá tài sản, phí dịch vụ và các khoản thu khác

Điều 29. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá

Điều 30. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá

Điều 31. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã bán đấu giá

Điều 32. Huỷ kết quả bán đấu giá tài sản

Điều 33. Tổ chức bán đấu giá lại

CHƯƠNG III NGƯỜI BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 34. Người bán đấu giá

Điều 35. Doanh nghiệp bán dấu giá tài sản

Điều 36. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Điều 37. Hội đồng bán đấu giá tài sản.

Điều 38. Nghĩa vụ của người bán đấu giá tài sản

Điều 39. Quyền của người bán đấu giá tài sản

Điều 40. Người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản

Điều 41. Đấu giá viên

Điều 42. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

Điều 43. Quyền, nghĩa vụ của đấu giá viên

CHƯƠNG IV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 44. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

Điều 46. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CHƯƠNG V KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI, TỔ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 47. Khen thưởng

Điều 48. Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá tài sản

Điều 49. Xử lý vi phạm đối với người bán đấu giá tài sản, người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản

Điều 50. Khiếu nại, tố cáo

Điều 51. Giải quyết tranh chấp

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 52. Quy định chuyển tiếp

Điều 53. Hiệu lực thi hành

Điều 54. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz