Thông tư 12/BXD ngày 1 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn Nghị định 74 về phòng chống - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
         Nghị định 74/CP ngày 7 tháng 6 năm 2005 về phòng chống rửa tiền
             Thông tư 12/BXD ngày 1 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn Nghị định 74 về phòng chống rửa tiền đối...

Tìm trong văn bản

Thông tư 12/BXD ngày 1 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn Nghị định 74 về phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Ngày ký:01-09-2011
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Trích yếu
    

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản (Điều 1). Thông tư này áp dụng cho các cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Điều 5. Tổ chức báo cáo bố trí cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền

Điều 6. Nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin về khách hàng

Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch

Điều 8. Giao dịch tiền mặt có giá trị lớn

Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ

Điều 10. Áp dụng các biện pháp tạm thời

Điều 11. Lưu giữ hồ sơ và bảo mật thông tin

Điều 12. Đào tạo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Điều 13. Kiểm soát và báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 15. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Điều 16. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Điều 18. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz