Nghị định 64/CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 qui định về thi hành biện pháp bắt - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
      Luật thi hành án hình sự
          Nghị định 64/CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 qui định về thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Tìm trong văn bản

Nghị định 64/CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 qui định về thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Ngày ký:28-07-2011
Áp dụng từ:15-09-2011

Trích yếu
    

Nghị định này quy định chi tiết thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự.

Mục lục

CHƯƠNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Điều 4. Kinh phí bảo đảm cho việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

CHƯƠNG 2. ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

Điều 5. Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra

Điều 6. Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn thi hành án

Điều 7. Trưng cầu giám định pháp y tâm thần

CHƯƠNG 3. THI HÀNH BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

Điều 8. Đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Điều 9. Chế độ quản lý, điều trị đối với người bị bắt buộc chữa bệnh

Điều 10. Giải quyết trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh trốn

Điều 11. Giải quyết trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết

Điều 12. Đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Điều 13. Giải quyết sau khi đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Điều 14. Tổ chức cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

CHƯƠNG 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Điều 16. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz