Thông tư liên tịch 141/BQP-BTP ngày 19 tháng 10 năm 2010 Hướng dẫn việc phối hợp thực - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (sd 2014)
         Nghị định 74/CP ngày 09 tháng 09 năm 2009 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số... (hhl)
             Thông tư liên tịch 141/BQP-BTP ngày 19 tháng 10 năm 2010 Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 141/BQP-BTP ngày 19 tháng 10 năm 2010 Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

Ngày ký:19-10-2010
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thay thế Thông tư liên tịch số 14/2006/BQP-BTP ngày 16/01/2006 của Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội.


Trích yếu
    

Phạm vi điều chỉnh Thông tư hướng dẫn việc phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội.

Mục lục

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Điều 3. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Điều 4. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng

Điều 5. Trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Quốc phòng

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Điều 7. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz