Thông tư 22/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Giao dịch bảo đảm"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Giao dịch bảo đảm
      Nghị định 83/CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm (hhl)
          Thông tư 22/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến...

Tìm trong văn bản

Thông tư 22/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (hhl)

Ngày ký:06-12-2010
Áp dụng từ:01-03-2011
Hướng dẫn:

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến

Được thay bằng:Thông tư 08/2018/tt-btp hướng dẫn đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc bộ tư pháp

Trích yếu
    

Phạm vi điều chỉnh Thông tư hướng dẫn về đăng ký (lần đầu và đăng ký thay đổi), xoá đăng ký và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm và việc thông báo việc kê biên tài sản thi hành án thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp. 1. Việc cấp tài khoản đăng ký trực tuyến cho các tổ chức, cá [...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều 2. Các trường hợp đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Điều 3. Các trường hợp đăng ký trực tuyến hợp đồng

Điều 4. Thông báo trực tuyến việc kê biên tài sản thi hành án

Điều 5. Thời điểm đăng ký trực tuyến

Điều 6. Cấp tài khoản đăng ký trực tuyến cho khách hàng thường xuyên

Điều 7. Sử dụng tài khoản đăng ký trực tuyến

Điều 8. Trường hợp đăng ký trực tuyến không có giá trị pháp lý

Điều 9. Thanh toán lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên

Điều 10. Trách nhiệm, nghĩa vụ của người yêu cầu đăng ký trực tuyến

Điều 11. Trách nhiệm duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin của hệ thống đăng ký trực tuyến

CHƯƠNG II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Điều 12. Truy cập hệ thống đăng ký trực tuyến để thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Điều 13. Trách nhiệm kê khai nội dung yêu cầu đăng ký, thông báo việc kê biên trực tuyến

Điều 14. Kê khai thông tin về các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng, chấp hành viên thực hiện việc thông báo và người phải thi hành án

Điều 15. Mô tả tài sản

Điều 16. Xác nhận kết quả đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Điều 17. Đăng ký thay đổi, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Điều 18. Xử lý trường hợp đăng ký trực tuyến không có giá trị pháp lý

CHƯƠNG III CUNG CẤP THÔNG TIN THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Điều 19. Phương thức tìm hiểu thông tin thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến

Điều 20. Tiêu chí tìm kiếm thông tin thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến

Điều 21. Tự tra cứu thông tin thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến

Điều 22. Yêu cầu cung cấp thông tin thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 25. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz