Thông tư liên tịch 04/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn bảo đảm tài chính - Mục lục








	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (sd 2014)
         Nghị định 58 CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án... (hhl)
             Thông tư liên tịch 04/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 04/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

Ngày ký:15-10-2009
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thay thế Thông tư số 86/2005/TT-BTC ngày 03/10/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự.


Trích yếu
    

Phạm vi điều chỉnh Thông tư qui định đối tượng, điều kiện, phạm vi và thủ tục được hưởng đảm bảo tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án Những trường hợp thuộc diện hỗ trợ tài chính theo Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự chưa làm hồ sơ hoặ[...]

Mục lục

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Điều 1. Đối tượng được bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 2. Điều kiện bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 3. Phạm vi bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 4. Xác định nghĩa vụ phải thi hành án

Điều 5. Mức bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 6. Nguồn kinh phí ngân sách bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 7. Thủ tục thực hiện bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 8. Thanh toán tiền thi hành án

Điều 9. Chi phí thẩm định giá

Điều 10. Thủ tục hoàn trả các khoản bảo đảm tài chính để thi hành án vào ngân sách nhà nước

Điều 11. Lập dự toán, quyết toán tiền bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 12. Điều khoản thi hành




Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz