Thông tư 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (sd 2014)
         Nghị định 58 CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án... (hhl)
             Thông tư 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý...

Tìm trong văn bản

Thông tư 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

Ngày ký:02-12-2011
Áp dụng từ:20-01-2012

Thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự.


Mục lục

CHƯƠNG I LẬP, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ SỔ, HỒ SƠ THI HÀNH ÁN

Điều 1. Lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án

Điều 2. Lập và bảo quản hồ sơ thi hành án

Điều 3. Lưu trữ sổ, hồ sơ thi hành án

CHƯƠNG II GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN, TẠM GIỮ

Điều 4. Giao nhận vật chứng, tài sản

Điều 5. Bảo quản vật chứng, tài sản

Điều 6. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ

CHƯƠNG III HOẠT ĐỘNG THU, CHI TIỀN THI HÀNH ÁN

Điều 7. Cách sử dụng biên lai và thu tiền thi hành án

Điều 8. Cách ghi biên lai:

Điều 9. Nộp tiền thi hành án

Điều 10. Chi trả tiền thi hành án

Điều 11. Nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

CHƯƠNG IV CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

Điều 12. Lập kế hoạch kiểm tra

Điều 13. Căn cứ xây dựng Kế hoạch kiểm tra

Điều 14. Nội dung của Kế hoạch kiểm tra

Điều 15. Nội dung kiểm tra

Điều 16. Nguyên tắc kiểm tra

Điều 17. Phương thức kiểm tra

Điều 18. Kết luận kiểm tra

CHƯƠNG V CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ THI HÀNH ÁN

Điều 19. Nguyên tắc thông tin, báo cáo về thi hành án

Điều 20. Các loại báo cáo trong thi hành án dân sự

Điều 21. Nội dung, phạm vi, thời hạn, phương thức thực hiện các loại báo cáo

Điều 22. Trách nhiệm trong việc thực hiện báo cáo, thẩm tra báo cáo về thi hành án

CHƯƠNG VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Điều 24. Tổ chức thực hiện

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục 1: 18 loại sổ cơ quan thi hành án dân sự phải lập theo mẫu thống nhất

Mẫu 01: Sổ nhận bản án, quyết định của Toà án; Trọng tài hoặc Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh (gọi chung là Sổ nhận bản án, quyết định);

Mẫu 02: Sổ nhận đơn yêu cầu thi hành án;

Mẫu 03: Sổ thụ lý thi hành án (chủ động, theo đơn);

Mẫu 04: Sổ ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định thi hành án;

Mẫu 05: Sổ nhận đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án;

Mẫu 06: Sổ công văn đến;

Mẫu 07: Sổ công văn đi;

Mẫu 08: Sổ theo dõi vật chứng, tài sản bị kê biên, tạm giữ;

Mẫu 09: Sổ ra quyết định ủy thác thi hành án;

Mẫu 10: Sổ nhận ủy thác thi hành án;

Mẫu 11: Sổ ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, tiếp tục thi hành án;

Mẫu 12: Sổ miễn, giảm thi hành án;

Mẫu 13: Sổ ra quyết định đình chỉ, trả lại đơn yêu cầu thi hành án;

Mẫu 14: Sổ ra quyết định cưỡng chế thi hành án;

Mẫu 15: Sổ quản lý hồ sơ đưa vào lưu trữ;

Mẫu 16: Sổ ra quyết định thu phí thi hành án;

Mẫu 17: Sổ theo dõi chuyển giao quyết định thi hành án cho trại giam, trại tạm giam;

Mẫu 18: Sổ theo dõi, quản lý thi hành án hành chính.

Phụ lục 2: Hồ sơ thi hành án

Phụ lục 3: MẪU DẤU BÚT LỤC TRONG HỒ SƠ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Phụ lục 4: Mẫu lệnh nhập, xuất kho
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz