Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định cụ thể việc phối - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (sd 2014)
          Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

Ngày ký:30-03-2012
Áp dụng từ:15-05-2012

Trích yếu
    

Bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự giữa cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an cùng cấp.

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch cưỡng chế

Điều 5. Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ cưỡng chế

Điều 6. Phối hợp triển khai kế hoạch cưỡng chế, kế hoạch và phương án bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự

Điều 7. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cưỡng chế thi hành án dân sự

Điều 8. Phối hợp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình bảo vệ cưỡng chế

Điều 9. Chi phí bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự

CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức họp rút kinh nghiệm

Điều 11. Tổng kết, đánh giá và chỉ đạo thực hiện

Điều 12. Thông tin, báo cáo tình hình thực hiện

Điều 13. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz