BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT (Điều 301 - Điều 339)
         Thông tư liên tịch số 01/VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12 tháng 07 năm 2011 hướng dẫn thi hành một số qui định...
         Thông tư liên tịch số 02/VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn một số qui định của Bộ...

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Ngày ký:26-11-2003
Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Trích yếu
    

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THAM GIA TỐ TỤNG, BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH, THỦ TỤC RÚT GỌN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

             

Mục lục Phần 7

PHẦN THỨ BẢY THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG XXXII THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Điều 301. Phạm vi áp dụng

Điều 302. Điều tra, truy tố và xét xử

Điều 303. Bắt, tạm giữ, tạm giam

Điều 304. Việc giám sát đối với người chưa thành niên phạm tội

Điều 305. Bào chữa

Điều 306. Việc tham gia tố tụng của gia đình, nhà trường, tổ chức

Điều 307. Xét xử

Điều 308. Chấp hành hình phạt tù

Điều 309. Chấm dứt việc chấp hành biện pháp tư pháp, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt

Điều 310. Xóa án tích

CHƯƠNG XXXIII THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

Điều 311. Điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Điều 312. Điều tra

Điều 313. Quyết định của Viện kiểm sát sau khi kết thúc điều tra

Điều 314. Xét xử

Điều 315. Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người chấp hành hình phạt tù

Điều 316. Khiếu nại, kháng nghị, kháng cáo

Điều 317. Thực hiện, đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh

CHƯƠNG XXXIV THỦ TỤC RÚT GỌN

Điều 318. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn

Điều 319. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn

Điều 320. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Điều 321. Điều tra

Điều 322. Tạm giữ, tạm giam để điều tra, truy tố

Điều 323. Quyết định việc truy tố

Điều 324. Xét xử

CHƯƠNG XXXV KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Điều 325. Người có quyền khiếu nại

Điều 326. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Điều 327. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Điều 328. Thời hiệu khiếu nại

Điều 329. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Điều 330. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát

Điều 331. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Phó Chánh án và Chánh án Toà án

Điều 332. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra

Điều 333. Thời hạn giải quyết khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam

Điều 334. Người có quyền tố cáo

Điều 335. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Điều 336. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

Điều 337. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo

Điều 338. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 339. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz