BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
    BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 - Điều 99) (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (Điều 100 - Điều 169) (hhl)
      Phần 3 XÉT XỬ SƠ THẨM (Điều 170 - Điều 229) (hhl)
      Phần 4 XÉT XỬ PHÚC THẨM (Điều 230 - Điều 254) (hhl)
      Phần 5 THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN (Điều 255 - Điều 271) (hhl)
      Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Điều 272 - Điều 300) (hhl)
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT (Điều 301 - Điều 339) (hhl)
      Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ (Điều 340 - Điều 346) (hhl)
      Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/VKSTC-BCA-BQP Về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong...

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)

Ngày ký:26-11-2003
Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Ghi chú

Trong luật Việt nam, việc thi hành án hình sự và việc xóa án tích nằm trong cả Bộ luật tố tụng hình sự lẫn Bộ luật hình sự. Vấn đề thi hành án hình sự được bổ sung bằng luật thi hành án hình sự năm 2010.

     
          
          
          
               
     
          
          
          
          
          
          
               
               
          
     
          
     
          
     
          
     
     
          
          
     
          
               
     Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz