Thông tư liên tịch 14/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 hướng dẫn một số vấn đề - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (sd 2014)
         Nghị định 58 CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án... (hhl)
             Thông tư liên tịch 14/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 14/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự (hhl)

Ngày ký:26-07-2010
Áp dụng từ:15-09-2010

Thay thế Thông tư liên ngành số 981/TTLN ngày 21 tháng 9 năm 1993 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự, Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC ngày 26 tháng 2 năm 2001 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật thi hành án dân sự.

Được thay bằng:Thông tư 11/2016/ttlt-btp-tandtc-vksndtc một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Trích yếu
    

Hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và về phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

Mục lục

CHƯƠNG I: THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 1. Kiến nghị đối với bản án, quyết định của Toà án

Điều 2. Ra quyết định thi hành án

Điều 3. Thông báo về thi hành án

Điều 4. Xác minh điều kiện thi hành án

Điều 5. Thi hành án đối với nghĩa vụ liên đới

Điều 6. Kê biên, xử lý tài sản để thi hành án

Điều 7. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

CHƯƠNG II: QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 8. Kiểm sát hoạt động thi hành án

Điều 9. Gửi quyết định về thi hành án

Điều 10. Công tác phối hợp trong thi hành án

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Điều 12. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz