Thông tư 44/BTC ngày 01 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn công tác chống hàng giả và - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
          Thông tư 44/BTC ngày 01 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền...

Tìm trong văn bản

Thông tư 44/BTC ngày 01 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

Ngày ký:01-04-2011
Áp dụng từ:01-05-2011

Thay thế các văn bản hướng dẫn trước đây trái với quy định tại Thông tư.


Trích yếu
    

Thông tư hướng dẫn về công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan hải quan

CHƯƠNG II KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN VÀ KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIẢ, HÀNG HÓA LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MỤC 1 KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIẢ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 6. Kiểm tra hải quan

Điều 7. Xác minh và xử lý về hàng hóa

MỤC 2 KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 8. Kiểm tra hải quan

Điều 9. Thông báo về hàng hóa có nghi ngờ

Điều 10. Tạm dừng làm thủ tục hải quan

Điều 11. Tiếp tục làm thủ tục hải quan

MỤC 3 KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIẢ, HÀNG HOÁ LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 12. Trách nhiệm của lực lượng kiểm soát hải quan

Điều 13. Triển khai nghiệp vụ kiểm soát

CHƯƠNG III TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 14. Quy định về đơn yêu cầu

Điều 15. Tài liệu kèm theo Đơn yêu cầu

Điều 16. Kiểm tra và xử lý đơn

Điều 17. Chấm dứt hiệu lực đơn yêu cầu

CHƯƠNG IV XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Xác định giá trị hàng hóa vi phạm

Điều 19. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Điều 20. Xử lý hành vi vi phạm về hàng giả (trừ hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ)

CHƯƠNG V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm thực hiện

Điều 22. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Điều 23. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz