Thông tư liên tịch 01/2013/ttlt-bca-btp-bng-vksndtc-tandtc ngày 22 tháng 02 năm - CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc tiếp nhận, chuyển giao
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trong hoạt động chuyển giao, tiếp nhận
Điều 5. Tiếp nhận, chuyển giao theo nguyên tắc “có đi có lại”
CHƯƠNG II TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ TẠI NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM TIẾP TỤC CHẤP HÀNH ÁN
Điều 6. Điều kiện tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù
Điều 7. Hồ sơ đề nghị tiếp nhận chuyển giao
Điều 8. Xác định quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù
Điều 9. Trình tự, thủ tục nhận yêu cầu chuyển giao; xem xét, quyết định việc tiếp nhận
Điều 10. Xác minh sự đồng ý của người được chuyển giao
Điều 11. Tổ chức tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù
CHƯƠNG III CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM CHO PHÍA NƯỚC NGOÀI
Điều 12. Thông báo về quyền được yêu cầu chuyển giao
Điều 13. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao
Điều 14. Xác định sự đồng ý chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù
Điều 15. Trình tự, thủ tục xem xét quyết định chuyển giao, từ chối chuyển giao
Điều 16. Quyết định bảo lưu bản án, quyết định của Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Điều 17. Thực hiện việc chuyển giao
Điều 18. Thông báo về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, đại xá cho người đang chấp hành án phạt tù đã được chuyển giao
CHƯƠNG IV TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
Điều 19. Chuyển đổi hình phạt
Điều 20. Thực hiện chế độ đối với người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao về Việt Nam
Điều 21. Thông báo về tình hình chấp hành án của người đang chấp hành án phạt tù
Điều 22. Thực hiện quyết định đặc xá hoặc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của nước chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù
CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 23. Hiệu lực của Thông tư liên tịch
Điều 24. Tổ chức thực hiện

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH


Điều 23. Hiệu lực của Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.


Điều 24. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề cần phải giải thích, hướng dẫn đề nghị phản ánh cho Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để có giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

.../Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz