Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30  tháng 3 - CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Giao dịch bảo đảm"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Các trường hợp đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển
Điều 3. Tàu bay, tàu biển được đăng ký cầm cố, thế chấp
Điều 4. Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển
Điều 6. Người yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin
Điều 7. Kê khai thông tin về các bên trong Đơn yêu cầu đăng ký cầm cố, thế chấp
Điều 8. Thời điểm đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển và thời hạn có hiệu lực của đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển
Điều 9. Tài liệu trong hồ sơ yêu cầu đăng ký
Điều 10. Phương thức và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cầm cố, thế chấp
CHƯƠNG II HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẦM CỐ TÀU BAY, THẾ CHẤP TÀU BAY
Điều 11. Hồ sơ đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
Điều 12. Thủ tục đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
Điều 13. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký
Điều 14. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký
Điều 15. Hồ sơ sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
Điều 16. Thủ tục sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay do lỗi của người thực hiện đăng ký
Điều 17. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay trong trường hợp đã cầm cố, thế chấp
Điều 18. Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay trong trường hợp đã đăng ký cầm cố, thế chấp
Điều 19. Hồ sơ xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
Điều 20. Thủ tục xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
Điều 21. Lưu hồ sơ đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
CHƯƠNG III HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
Điều 22. Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển
Điều 23. Thủ tục đăng ký thế chấp tàu biển
Điều 24. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký
Điều 25. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký
Điều 26. Hồ sơ sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển
Điều 27. Thủ tục sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển do lỗi của người thực hiện đăng ký
Điều 28. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
Điều 29. Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
Điều 30. Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp tàu biển
Điều 31. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp tàu biển
Điều 32. Lưu hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển
CHƯƠNG IV CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CẦM CỐ TÀU BAY, THẾ CHẤP TÀU BAY, THẾ CHẤP TÀU BIỂN
Điều 33. Nộp Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
Điều 34. Tiếp nhận Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
Điều 35. Giải quyết Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
Điều 36. Trả kết quả cung cấp thông tin
Điều 37. Lưu hồ sơ cung cấp thông tin
CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 38. Hiệu lực thi hành
Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 40. Trách nhiệm thi hành

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 38. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục sau đây:

2.1. Phụ lục 01: Mẫu đơn yêu cầu đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

2.2. Phụ lục 02: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

2.3. Phụ lục 03: Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký;

2.4. Phụ lục 04: Mẫu danh mục các hợp đồng cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký;

2.5. Phụ lục 05: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký;

2.6. Phụ lục 06: Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

2.7. Phụ lục 07: Mẫu đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay;

2.8. Phụ lục 08: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay;

2.9. Phụ lục 09: Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

2.10. Phụ lục 10: Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

2.11. Phụ lục 11: Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp tàu biển;

2.12. Phụ lục 12: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển;

2.13. Phụ lục 13: Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký;

2.14. Phụ lục 14: Mẫu danh mục các hợp đồng thế chấp tàu biển đã đăng ký;

2.15. Phụ lục 15: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký;

2.16. Phụ lục 16: Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển đã đăng ký;

2.17. Phụ lục 17: Mẫu đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển;

2.18. Phụ lục 18: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển;

2.19. Phụ lục 19: Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp tàu biển;

2.20. Phụ lục 20: Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký thế chấp tàu biển;

2.21. Phụ lục 21: Mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

2.22. Phụ lục 22: Mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển.


Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nhưng hồ sơ chưa được giải quyết thì cơ quan đăng ký thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin theo thủ tục quy định tại Thông tư này.

2. Trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển, đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản theo quy định tại Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng, Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển, nhưng có yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.


Điều 40. Trách nhiệm thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải để phối hợp nghiên cứu, giải quyết./.

.../Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz