Nghị định 26/2005/NĐ-CP Về Hội đồng định giá tài sản - CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Nguyên tắc định giá tài sản
Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động định giá tài sản
Điều 4. Giá trị pháp lý của kết luận định giá tài sản
CHƯƠNG II HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Điều 5. Thành lập Hội đồng định giá tài sản
Điều 6. Thành phần của Hội đồng định giá tài sản
Điều 7. Hội đồng định giá tài sản trong trường hợp đặc biệt
Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản
Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của thành viên của Hội đồng định giá tài sản
Điều 10. Các trường hợp không được tham gia Hội đồng định giá tài sản
CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Điều 11. Yêu cầu định giá tài sản
Điều 12. Tiếp nhận yêu cầu định giá tài sản
Điều 13. Căn cứ định giá tài sản
Điều 14. Xem tài sản, nghiên cứu thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản cần định giá
Điều 15. Khảo sát giá
Điều 16. Phiên họp định giá tài sản
Điều 17. Biên bản định giá tài sản
Điều 18. Kết luận định giá tài sản
Điều 19. Hồ sơ định giá tài sản
Điều 20. Định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn
Điều 21. Định giá lại tài sản
Điều 22. Chi phí định giá tài sản
CHƯƠNG IV XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Điều 23. Xử lý vi phạm
Điều 24. Khiếu nại, tố cáo
CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 25. Hiệu lực thi hành
Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 25. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều 26. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Phan Văn Khải

.../Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz