Quyết định 133/2002/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp giữa - CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sátbiển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý tại địabàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởngBộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG CÔNG AN, BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN VÀ HẢI QUAN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ TẠI ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI, CỬA KHẨUVÀ TRÊN BIỂN
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Trách nhiệm của các lực lượngCông an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng,chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển:
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp giữa lực lượngCông an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan:
CHƯƠNG II NỘI DUNG PHỐI HỢP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ TẠI ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI, CỬA KHẨUVÀ TRÊN BIỂN
Điều 3. Chế độ trao đổi thông tin, tàiliệu và xử lý tin báo, tố giác tội phạm về ma tuý giữa lực lượng Công an, Bộđội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan:
Điều 4. Chế độ phối hợp thực hiện cácbiện pháp công tác nghiệp vụ:
Điều 5. Chế độ phối hợp điều tra, xửlý các vụ, việc cụ thể:
CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Củng cố và kiện toàn lực lượngphòng, chống tội phạm về ma tuý:
Điều 7. Tổ chức thực hiện.

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 6. Củng cố và kiện toàn lực lượngphòng, chống tội phạm về ma tuý:

1. Bộ Công an, Bộ Quốcphòng và Bộ Tài chính chủ động củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng chuyêntrách phòng, chống ma tuý của ngành mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ củatừng lực lượng và yêu cầu của từng tuyến, từng địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ làmcông tác phòng, chống ma tuý phải được tuyển chọn chặt chẽ; có phẩm chất tốt,lập trường vững vàng, kiên định; có trình độ nghiệp vụ, pháp luật và có nănglực; được ưu tiên trang bị phương tiện đi lại; phương tiện thông tin liên lạcvà vũ khí, công cụ hỗ trợ cần thiết, được bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống tộiphạm ma tuý kể từ khi đang theo học tại các trường nghiệp vụ của mỗi ngành.

2. Trong trường hợpcần thiết lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan cóthể thành lập các đơn vị đặc nhiệm phòng, chống ma tuý liên ngành trên cáctuyến, địa bàn trọng điểm. Các đơn vị này do lực lượng đề xuất chủ trì tổ chức,các lực lượng khác có trách nhiệm cử cán bộ tham gia.


Điều 7. Tổ chức thực hiện.

1. Bộ trưởng Bộ Côngan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướngdẫn thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu cần bổ sung, sửa đổithì Bộ Công an tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm, tổ chức sơkết và thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

2. Cơ quan chuyêntrách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an có trách nhiệm theo dõivà kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm kết quả thực hiện theo địnhkỳ./.

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Phan Văn Khải

.../Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz