BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần thứ năm: - CHƯƠNG 28: XOÁ ÁN
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG 24: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN
Điều 226. Những bản án và quyết định được thi hành.
Điều 227. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của Toà án.
CHƯƠNG 25: THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH
Điều 228. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành.
Điều 229. Thi hành hình phạt tử hình.
CHƯƠNG 26: THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ VÀ CÁC HÌNH PHẠT KHÁC
Điều 230. Thi hành án phạt tù.
Điều 231. Hoãn thi hành án phạt tù.
Điều 232. Tạm đình chỉ thi hành án phạt tù.
Điều 233. Quản lý người được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.
Điều 234. Thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ và cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội.
Điều 235. Thi hành hình phạt quản chế hoặc cấm cư trú.
Điều 236. Thi hành hình phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.
CHƯƠNG 27: GIẢM THỜI HẠN HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
Điều 237. Điều kiện để được giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt.
Điều 238. Thủ tục giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt.
CHƯƠNG 28: XOÁ ÁN TÍCH
Điều 239. Đương nhiên xóa án.
Điều 240. Xoá án do Toà án quyết định.

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG 28: XOÁ ÁN
(Trước sửa đổi)

.../Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz