Thông tư liên tịch 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn về việc đặt - CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm
Điều 3. Điều kiện áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm
Điều 4. Tiền được đặt để bảo đảm
Điều 5. Mức tiền được đặt để bảo đảm
Điều 6. Quản lý tiền được đặt để bảo đảm
CHƯƠNG II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM
Điều 7. Thông báo về việc đặt tiền để bảo đảm
Điều 8. Thủ tục đề nghị được đặt tiền để bảo đảm
Điều 9. Thông báo về việc cho đặt tiền để bảo đảm
Điều 10. Thực hiện việc đặt tiền để bảo đảm
Điều 11. Quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm
CHƯƠNG III HUỶ BỎ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TIỀN ĐÃ ĐẶT ĐỂ BẢO ĐẢM
Điều 12. Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm
Điều 13. Xử lý đối với tiền đã đặt để bảo đảm trong trường hợp huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm
Điều 14. Thủ tục trả lại tiền đã đặt để bảo đảm
Điều 15. Tịch thu sung quỹ nhà nước tiền đã đặt để bảo đảm
Điều 16. Mẫu các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc áp dụng, hủy bỏ áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm
CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Hiệu lực thi hành
Điều 18. Trách nhiệm thi hành

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2014.


Điều 18. Trách nhiệm thi hành

Các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để có hướng dẫn kịp thời./.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ TÀI CHÍNH BỘ QUỐC PHÒNG BỘ CÔNG AN BỘ TƯ PHÁP

THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - THƯỢNG TƯỚNG THỨ TRƯỞNG - THƯỢNG TƯỚNG THỨ TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Sơn Trần Công Phàn Trương Chí Trung Nguyễn Thành Cung Lê Quý Vương Hoàng Thế Liên

.../Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz