Thông tư liên tịch số 01/VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12 tháng 07 - CHƯƠNG 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
Điều 1. Mục đích
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng
Điều 4. Phân công người tiến hành tố tụng
Điều 5. Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
CHƯƠNG 2. THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Điều 6. Xác định tuổi của bị can, bị cáo
Điều 7. Giám sát đối với người chưa thành niên phạm tội
Điều 8. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn
Điều 9. Việc tham gia tố tụng của người bào chữa theo quy định tại Khoản 2 Điều 57, Điều 58 và Điều 305 BLTTHS
Điều 10. Lấy lời khai người bị tạm giữ, hỏi cung bị can quy định tại Điều 131 và Khoản 2 Điều 306 BLTTHS
Điều 11. Xét xử vụ án có bị cáo là người chưa thành niên
CHƯƠNG 3. THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ HẠI, NGƯỜI LÀM CHỨNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Điều 12. Xác định tuổi của người bị hại là người chưa thành niên
Điều 13. Giám hộ và trợ giúp đối với người bị hại là người chưa thành niên
Điều 14. Việc tham gia của người bảo vệ quyền lợi của người bị hại là người chưa thành niên
Điều 15. Lấy lời khai người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên
Điều 16. Xét xử vụ án có người bị hại là người chưa thành niên
CHƯƠNG 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Hiệu lực thi hành

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trong các văn bản hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến người bị bắt, người tham gia tố tụng là người chưa thành niên (nếu có) trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc hoặc có những vấn đề cần phải giải thích, hướng dẫn đề nghị phản ánh cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có sự giải thích hoặc hướng dẫn, bổ sung kịp thời.

.../Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz