THÔNG TƯ 22/2009/TT-NHNN, ngày 17 tháng 11 năm 2009 hướng - MỤC 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
MỤC 2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Điều 5. Bố trí cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
Điều 6. Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng
Điều 7. Rà soát khách hàng và giao dịch
Điều 8. Giao dịch tiền mặt và báo cáo giao dịch tiền mặt
Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều 10. Chuyển tiền thanh toán quốc tế
Điều 11. Thời hạn báo cáo
Điều 12. Bảo mật thông tin
Điều 13. Áp dụng các biện pháp tạm thời
Điều 14. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
Điều 15. Lưu giữ hồ sơ
Điều 16. Đào tạo
MỤC 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Hiệu lực thi hành
Điều 18. Tổ chức thực hiện

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

MỤC 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các tổ chức báo cáo phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) để kịp thời giải quyết.


Điều 18. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức báo cáo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

.../Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz