THÔNG TƯ 148/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2010 Hướng - CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
CHƯƠNG II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Điều 5. Cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
Điều 6. Quy trình nhận biết khách hàng
Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch
Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn
Điều 9. Giao dịch đáng ngờ
Điều 10. Quy trình xử lý giao dịch đáng ngờ
Điều 11. Áp dụng các biện pháp xử lý tạm thời
Điều 12. Thời hạn lưu giữ hồ sơ
Điều 13. Đào tạo
Điều 14. Kiểm soát nội bộ
Điều 15. Xử lý vi phạm
CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Hiệu lực thi hành

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết.

.../Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz