THỦ TỤC ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Văn bản luật - Cập nhật đến 22-05-2018
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THỦ TỤC ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ KINH DOANH"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong phần này

Chỉ mục Phần THỦ TỤC ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Cập nhật đến 22-05-2018)

THỦ TỤC ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ KINH DOANH
            Luật 67/2014/QH13 đầu tư
            Nghị định 43CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh
            Nghị định 53/CP ngày 4 tháng 4 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
            Nghị định 101 CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
            Nghị định 88CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 về đăng ký kinh doanh (hhl)
            Luật đầu tư 2005 (hhl)
            Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam 1996 (hhl)

THỦ TỤC ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ KINH DOANH

     
          
          
          
     
          
          
     
     
     
     
          
               
          
          
     
          
THỦ TỤC ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Văn bản luật - Cập nhật đến 22-05-2018


Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz