QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN - Văn bản luật - Cập nhật đến 12-06-2018
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong phần này

Chỉ mục Phần QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN
(Cập nhật đến 12-06-2018)

QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN
            Luật 104/2016/qh13 tiếp cận thông tin
            Luật ngày 25 tháng 11 năm 2013 tiếp công dân
            Luật 15/2008/QH12 Trưng mua, trưng dụng tài sản
            Giải quyết tranh chấp hành chính
            Thanh Tra
            Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
            Xã hội dân sự

QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN

     
     
     
     1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH
          
          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          
               
          
               
               
          
               
               
               
               
               
               
               
               
          
          
               
               
                    
          
               
               
               
     2. THANH TRA
          
               
               
               
          
               
               
                    
     3. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
          
          
               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          
          
     4. XÃ HỘI DÂN SỰ
          
               
          
               
                    
               
          
               
                    
               
                    
QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN - Văn bản luật - Cập nhật đến 12-06-2018


Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz