CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC - Văn bản luật - Cập nhật đến 15-03-2015
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong phần này

Chỉ mục Phần CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC
(Cập nhật đến 15-03-2015)

CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC
            Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
            luật số 53/2014/qh13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 về công chứng
            Nghị định 111/2011/nđ-cp ngày 05 tháng 12 năm 2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
            Nghị định 79/CP ngày 18 tháng 05 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (hhl)
            Luật công chứng năm 2006 (hhl)
            Nghị định số 75/CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ Về công chứng, chứng thực

CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC

     
     
          
     
     
          
     
          
          
               
               
     
          
CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC - Văn bản luật - Cập nhật đến 15-03-2015


Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz