BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
    BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
      PHẦN 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG (Điều 1 đến 162) (hhl)
      PHẦN 2: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU (Điều 163 đến 279) (hhl)
      PHẦN 3: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (Điều 280 đến 630) (hhl)
      PHẦN 4: THỪA KẾ (Điều 631 đến 687) (hhl)
      PHẦN 5: NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Điều 688 đến 735) (hhl)
      PHẦN 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Điều 736 đến 757) (hhl)
      PHẦN 7: QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (Điều 758 - Điều 777) (hhl)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (hhl)

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Bãi bỏ Bộ luật dân sự 1995 và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989.

Hướng dẫn:

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức rà soát để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự.

Được thay bằng:Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
Ghi chú

1. Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý của chủ thể dân sự, quyền, nghĩa vụ của chủ thể về nhân thân và tài sản trong quan hệ dân sự (Điều 1).

Khái niệm "quan hệ dân sự" không đuợc định nghĩa. Theo Điều 1, thì quan hệ dân sự được hiểu rộng bao gồm cả quan hệ hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao[...]

     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
          
               
          
          
     
          
          
          
          
          
               
     
          
          
          
          
     
          
          
          
     
          
          
          
               
                    
                    
                         
                    
                         
          
               
               
                    
               
                    
               
               
                    
                    
                    
                    
               
               
     
          Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz